პროდუქტის შეცვლა/დაბრუნება

 • პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს;
 • პროდუქტის მახასიათებელები არ ემთხვევა, განსხვავდება ვებ-გვერდზე აღწერილი მახასიათებლებისგან;
 • შეცდომით მიღებული იქნა სხვა პროდუქტი;
 • მიწოდების შეთანხმებული დრო დაირღვა “ჰენდმარტის” მხრიდან;

თანხის ანაზღაურება

 • თანხის ანაზღაურება მოხდება ნივთის დაბრუნებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში, იმ შემთხვევაში თუ ნივთი გაივლის შემოწმებას;
 • თანხის დაბრუნება ხდება საკურიერო მომსახურების გამოკლებით;
 • გადაცვლის, დაბრუნების და თანხის ანაზღაურების დროს გათვალისწინებულია მხოლოდ შეძენის დროს არსებული ფასი.

პროდუქტის შეცვლა/დაბრუნების პირობები

 • შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება შესაძლებელია თავდაპირველი შეკვეთის მიღებიდან 3 დღის ვადაში გარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი კონკრეტული კამონაკლისი შემთხვევებისა;
 • პროდუქტი დაბრუნებისას არ უნდა იყოს დაზიანებული. სხვა შემთხვევაში  პროდუქტი არ ექვემდებარება დაბრუნებას და შესაბამისად არ დაბრუნდება თანხაც;
 • დაბრუნებისას პროდუქტი შემოწმდება და თუ არ დაექვემდებარება დაბრუნებას, „ჰენდმარტი“ იტოვებს უფლებას არ აანაზღაუროს თანხა ან არ მოახდინოს გადაცვლა;
 • შეძენდან 3 დღის განმავლობაში ასევე შესაძლებელია, პროდუქტის გადაცვლა ნებისმიერ სხვა ფერსა თუ პროდუქტში, იმ შემთხევაში თუ არ არის დარღვეული ზემოხსენებული პირობები;
 • ნივთებზე პასუხისმგებლობა ჩვენს საწყობში მოტანამდე ეკისრება მომხმარებელს, ასე რომ დარწმუნდით რომ არ არღვევთ ზემოხსენებულ პირობებს;
 • პროცესის ინიცირებისათვის საჭიროა “ჰენდმარტს” აცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი და დაბრუნების მიზეზი (შესაძლებელია საჭირო გახდეს პროდუქტისა და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოს ატვირთვა და გამოგზავნა);